زیباتر از دریا

 جذاب و خواندنی

تلفیقی زیبا و تماشایی از عشق و شهرت

ما شما را به دنیای زیبای دوست داشتن می بریم

زیبا و جذاب....احساس و منطق

عشق و نفرت ...خاكستری و قرمز....

1 كتاب

قیمت : 5000 تومان

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

شابك :

8-08-5096-600-978

 

 كسانی كه از احساسات بسیار ظریفی برخودارند

 به سراغ این سی دی و كتاب نروند

بعد لیلا نیز مجنون را به صحرا می كشند..

آهوان مست جور چشم او را می كشند...

زیربار عشق قامت راست كردن ساده نیست

موجها باری گران بر دوش دریا میكشند...!!!

شابك :

8-08-5096-600-978

قیمت : 5000 تومان

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

شابك :

8-08-5096-600-978

 

ما شما را به دنیای زیبای دوست داشتن می بریم

تفاوت ها را احساس كنید ....

فرصتی بی نظیر بدست آمده كه ما شما را به اعماق

 یك رمان خواندنی ببریم كه

تا سالها به فكر آن خواهید بود

قیمت : 5000 تومان

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

شابك :

8-08-5096-600-978

 

اصل بر این نیست كه رابطه قلبی همه پسرها و دختر ها همزمان بنابر خواسته و میل یك طرف با میل و خواسته طرف دیگر هماهنگ و همراه باشد. به همین جهت اگر محبتی یك جانبه و بدون پاسخ بماند نباید موجب بیگانگی و دشمنی با محبت گردد اگر می خواهید معنی واقعی نفرت را با یك رمانی كه تا آخر عمرتان در ذهن خواهد بود بفهمید این سی دی و كتاب را بدست آورید.

قیمت : 5000 تومان

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

شابك :

8-08-5096-600-978

 

 كسانی كه از احساسات بسیار ظریفی برخودارند

 به سراغ این سی دی و كتاب نروند

هم فیلم ببینید ... هم كتاب بخوانید....

عشق و نفرت ...خاكستری و قرمز....