مدیریت تعاونی های مسكن

هدف های كلی و رفتاری

قیمت : 3500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

 

اهداف كلی

 • آشنایی با متره و برآورد ، نحوه و چگونگی انجام ...

 • آشنایی با برنامه ریزی و برنامه‌های زمان بندی مورد استفاده در كارهای ساختمانی و ...

 • آشنایی با شرح وظایف یك كارفرما در ارتباط با اجرای یك پروژه ساختمانی و ...

 • آشنایی با شرح وظایف مهندسین مشاور و پیمانكاران در اجرای یك پروژه ساختمانی و ...

 • آشنایی با نحوه و چگونگی برگزاری مناقصات و اسناد و مدارك و مراحل مربوط به آنها ...

 • آشنایی با قرارداد و انواع آ‌ن و ...

 • آشنایی با اهمیت و جایگاه ایمنی و بخش‌های اصلی و ...

 • آشنایی با نمونه فرم‌های مربوط به مناقصات، دفترچه‌های پیمان و ...

قیمت : 3500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

 

مطالب داخل كتاب

برنامه ریزی و كنترل پروژه

 • مفاهیم و تعاریف

 •  مسئولیت‌های مدیر پروژه

 • انواع روشهای زمان بندی و نمایش فعالیت

 • ...

شرح وظایف و اختیارات كارفرما ، مهندسین مشاور و پیمانكار

 • وظایف كارفرما

 • اختیارات كارفرما

 • تكالیف كارفرمایان در اجرای مقررات تأمین اجتماعی ...

 • شرح وظایف و حدود خدمات مهندسین مشاور ..

 • ...

متره و برآورد

 • تعریف متره و ...

 • انواع و حالتهای متره برآورد ...

 • كاربردهای متره برآورد ...

 • ...

مناقصه در كارهای ساختمانی 

 •  تعریف و كلیات

 • مراحل انجام مناقصه و انعقاد قرارداد ...

 • راهنمای تكمیل دعوت نامه توسط دستگاه مناقصه گذار ...

 • ...

روشهای عقد قرار داد كارهای ساختمان

ایمنی و حفاظت در كار

قیمت : 3500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

 

امروزه فرایند مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت از اجزای لاینفك هر فعالیتی بوده و این موضوع نشانگر اهمیت تعیین كننده برنامه‌ریزی و كنترل را در هر فعالیت، اقدام و كاری می‌باشد.