شركت تعاونی پس از تشكیل

به انضمام :

مجموعه قوانین و مقررات موضوعه بخش تعاونی

قیمت : 6500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

ISBN : 978-600-5096-20-0

نهضت تعاونی در ایران دارای قدمت هشتاد ساله است، هرچند كه در طول زمان دارای افت و خیز‌هایی بوده، ولی هرگز با وجود همّت والا وارزشمند تعاونگران كشور از حركت باز نایستاده و به راه خود ادامه داده است. در این میان شركتهای تعاونی متشكله از پیشرفتهای قابل قبولی برخوردار بوده و تا اقصی نقاط كشور توسعه و گسترش یافته و در صحنه اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی، فرهنگی، خدماتی، بهداشتی، تولیدی منشأ خدمات شایان توجهی شده‌ا‌ند.

قیمت : 6500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

 

مطالب داخل كتاب

بخش یكم - تشكیل و ثبت شركت تعاونی

 • شیوه تشكیل شركت تعاونی

 • وظایف هیأت مؤسس

 • نحوه ثبت شركت تعاونی

 • ...

بخش دوم: اعضاء

 • حداقل و حداكثر تعداد اعضاء شركت تعاونی

 • سود سهام

 • سرمایه شركت تعاونی

 • ...

بخش سوم: اركان شركت تعاونی

 • مجمع عمومی شركت تعاونی

 • مجمع عمومی عادی

 • انجام مقدمات برگزاری مجمع عمومی عادی

 • انجام اقدامات در روز برگزاری مجمع عمومی

 • انجام اقدامات لازم بعد از برگزاری مجمع عمومی

 • مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی

 • شیوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح و تغییر مواد اساسنامه

 • شیوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای طرح واتخاذ تصمیم نسبت به ابقاء یا انحلال شركت تعاونی

 • شیوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست یك سوم اعضاء شركت تعاونی

 • ...

قیمت : 6500 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

 

فصل دوم هیأت مدیره

فصل سوم مدیر عامل شركت تعاونی

فصل چهارم بازرس / بازرسان شركت تعاونی

بخش چهارم- برخی مقررات مالی شركت تعاونی                                   

بخش پنجم- خلاصه‌ای از دستور‌العمل نحوه نظارت                               

بخش ششم- تعاونیها، مفاهیم، واژه‌ها                                                      

بخش هفتم- قوانین و مقررات