روانشناسی ورزشی

(قدرت ذهن در ورزش)

تألیف: محمد رحیمی (كارشناس ارشد تربیت بدنی)
كیوان مرادیان (دانشجوی دكتری تربیت بدنی)
آذر رحیمی (كارشناس تربیت بدنی آموزش و پروش)
علی حسن پور (كارشناس تربیت بدنی)

ISBN:978-600-5096-28-6

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

قیمت : 3000 تومان

 

چه اتفاقی می افتد كه در وضعیت های بحرانی یك موقعیت خوب گل را از دست داده و شهامت  ابتكار عمل ندارید. در تمرینات عالی كار می كنید ولی هنگام مسابقه رسمی نمی توانید بازی واقعی خود را ارائه دهید . زمانی كه باید حمله كنید دفاع می كنید و زمانی كه باید مبارزه كنید فرار می كنید.

قدرت ذهن یكی از مسائل مهم در ورزش مدرن امروزی است.

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

قیمت : 3000 تومان

 

 

مطالب داخل كتاب

انرژی ذهنی ( غلبه بر فشار)

 • انرژی و تنش ذهنی

 • چگونه تیم فوتبال لاتزیو له شد

 • ...

تمركز

 • دلیل منطقی داشته باشید ، دستور ندهید

 • كمك به دیگران

قدرت ذهن - ذهن ماچگونه بر اجرای ما تاثیر میگذارد ؟

 • افكار قوی

 • مثبت یا منفی

 • حمله یا دفاع

 • ...

تمرین ذهنی - تغیر منفی به مثبت

 • قفل كننده های ذهن

 • موارد استفاده از تمرین ذهنی

 • روش تمرین ذهنی

 • ...

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

قیمت : 3000 تومان

 

برنامه هفتگی تمرین ذهنی

ذهن و كنترل احساسات

 • كنترل استرس

 • آگاهی احساسی

 • ...

تمرین ذهنی و آسیب

 • واكنش بازیكن به آسیب دیدگی

 • كار ذهنی در زمان آسیب دیدگی

 • ...

تاكتیك های ذهنی

 • فریب دادن حریفان

 • قافلگیر كردن حریفان

 • ...

فرهنگ ذهنی پیروزی

 • چگونه به صورت مشترك و جمعی فكر كنیم

 • ساخت یك تیم برنده

 • ...