آشنایی با :

قانون كار و تامین اجتماعی

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

قیمت : 3000 تومان

خرید اینترنتی       خرید اینترنتی

 مطالب داخل كتاب

  • تعاریف كلی و اصول

  • شرایط كار و خدمات رفاهی كارگران

  • حفاظت فنی ، بهداشت و بازرسی كار

  • اشتغال اتباع بیگانه

  • مذاكرات و پیمان های دسته جمعی

  • مراجع حل اختلاف

  • جرائم و مجازات ها

  • ...

قیمت : 3000 تومان

خرید اینترنتی       خرید اینترنتی

 

اصل بیستم می گوید : همه مردم اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

 

قیمت : 3000 تومان

خرید اینترنتی       خرید اینترنتی

 

 این كتاب شما را با حقوق خودتان آشنا می كند :

-- تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل

--قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن

--شرایط مرخصی

--جبران خصارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار

--شرایطی كه كارفرما میتواند از مزد كارگر برداشت كند

-- ....